Konsulttjänster hos Mtek

Engagemang och närvaro för framgångsrika projekt

Som konsulter kan vi erbjuda både totalentreprenad (ABT 06) utförandeentreprenad (AB04) av infrastruktur för fiber och tele. Med bred kompetens erbjuder vi nyckelfärdiga lösningar för allt från planering, markberedning och tillstånd till gräv- och schaktarbeten, kabelläggning, installationer samt slutdokumentation. Här kan du läsa mer om våra olika tjänster.

Projektledning

Våra projektledare har lång erfarenhet av att driva projekt och är delaktiga även ute på fältet för total överblick. För oss är engagemang och närvaro en självklar förutsättning för effektiva och framgångsrika projekt. Vi vet att planering och noggrann uppföljning är avgörande för att hålla uppsatta tider – och budget.

Markavtalsberedning

Efter projektering hjälper vi er att bereda markavtal med exempelvis Trafikverket, kommun eller privata markägare. Alla avtal och tillstånd måste vara klara innan start och markavtalsberedningen är ett moment med stor betydelse för ett lyckat projekt.

Installation

Vi utför fiberinstallationer med certifierade tekniker. Bland annat byggnationer på telestationer samt i aktiva och passiva fibernät. Med lång erfarenhet och detaljerad kunskap kan vi bygga inomhusnät med både KAT6-kablar, fiber och fuktkanalisation. För att kvalitetssäkra använder vi oss av marknadens bästa verktyg, mätutrustning och fibersvetsmaskiner.

Projektering

Ett projekt inleds vanligen med en grovprojektering inför upphandling och offertunderlag och följs sedan av en detaljprojektering. Vi åker ut och inventerar markförhållanden, beräknar mängder av asfalt och undersöker vilka hinder vi kan ställas inför. Vi tittar på markägarförhållanden och ritar ut var kablar ska läggas och fördelningsskåp placeras.

 

Tillståndshantering

Innan projektstart ser vi till att alla tillstånd från berörda instanser, som Trafikverket, kommuner, Länsstyrelsen, privata markägare och myndigheter, är klara. Om det finns en misstanke om fornlämning på aktuell mark måste den undersökas och hanteras utifrån Länsstyrelsens bestämmelser.

Slutdokumentation

I varje projekt gör vi en slutdokumentation som beskriver projektets utformning och samlar alla viktiga dokument.

Dokumentation

En avgörande del i ett projekt är kontinuerlig dokumentation. Vi dokumenterar i de system som våra uppdragsgivare ställer som krav.

Stickprov på andra projekt

MTEK erbjuder även stickprov av pågående projekt. Stickproven kan göras både anmälda och oanmälda och kontrollerar bland annat att rör ligger på rätt djup, att skåp sitter på rätt sätt och att alla avtal finns tillgängliga. För att göra en korrekt bedömning läser vi på utifrån beställarens krav och följer ledningsägarens kravspecifikation samt tekniska beskrivning.

Projektledning

Våra projektledare har lång erfarenhet av att driva projekt och är delaktiga även ute på fältet för total överblick. För oss är engagemang och närvaro en självklar förutsättning för effektiva och framgångsrika projekt. Vi vet att planering och noggrann uppföljning är avgörande för att hålla uppsatta tider – och budget.

Projektering

Ett projekt inleds vanligen med en grovprojektering inför upphandling och offertunderlag och följs sedan av en detaljprojektering. Vi åker ut och inventerar markförhållanden, beräknar mängder av asfalt och undersöker vilka hinder vi kan ställas inför. Vi tittar på markägarförhållanden och ritar ut var kablar ska läggas och fördelningsskåp placeras.

 

Dokumentation

En avgörande del i ett projekt är kontinuerlig dokumentation. Vi dokumenterar i de system som våra uppdragsgivare ställer som krav.

Markavtalsberedning

Efter projektering hjälper vi er att bereda markavtal med exempelvis Trafikverket, kommun eller privata markägare. Alla avtal och tillstånd måste vara klara innan start och markavtalsberedningen är ett moment med stor betydelse för ett lyckat projekt.

Tillståndshantering

Innan projektstart ser vi till att alla tillstånd från berörda instanser, som Trafikverket, kommuner, Länsstyrelsen, privata markägare och myndigheter, är klara. Om det finns en misstanke om fornlämning på aktuell mark måste den undersökas och hanteras utifrån Länsstyrelsens bestämmelser.

Installation

Vi utför fiberinstallationer med certifierade tekniker. Bland annat byggnationer på telestationer samt i aktiva och passiva fibernät. Med lång erfarenhet och detaljerad kunskap kan vi bygga inomhusnät med både KAT6-kablar, fiber och fuktkanalisation. För att kvalitetssäkra använder vi oss av marknadens bästa verktyg, mätutrustning och fibersvetsmaskiner.

Slutdokumentation

I varje projekt gör vi en slutdokumentation som beskriver projektets utformning och samlar alla viktiga dokument.

Stickprov på andra projekt

MTEK erbjuder även stickprov av pågående projekt. Stickproven kan göras både anmälda och oanmälda och kontrollerar bland annat att rör ligger på rätt djup, att skåp sitter på rätt sätt och att alla avtal finns tillgängliga. För att göra en korrekt bedömning läser vi på utifrån beställarens krav och följer ledningsägarens kravspecifikation samt tekniska beskrivning.